Nieuw verschenen

Herman Gorter – May

Deels geïnspireerd door het gedicht Endymion (1818) van John Keats, is Mei een ode aan het leven, de liefde en de jeugd. Daarnaast gaat het gedicht over de onvermijdelijke aftakeling en de dood. Het toont eveneens de onverenigbaarheid van de lichamelijkheid van Mei en de spiritualiteit van Balder. Een feest van beeldende en muzikale taal, een verwaarloosde klassieker. May is een tweetalige uitgave, met links de Nederlandse en rechts de door Paul Vincent vervaardigde Engelse vertaling. Prijs: € 25.

Boudewijn van Houten – Humaan: een gesprek over antinatalisme

Humaan bevat een dialoog over het nut van de mensheid. Wie een kind op de wereld zet, schept een wezen dat in feite ter dood veroordeeld is, nog afgezien van de folteringen die het tevoren heeft moeten ondergaan. Zelfs wie van mening is een gelukkig leven te hebben, zal toch moeten toegeven dat dit niet constant gelukkig was. En trouwens, al die prachtige momenten die je niet gemist zou willen hebben, hoe kun je die missen als je niet bestaat? De mens dient zich dus niet voort te planten. Dat is in ieder geval het meest humaan. Prijs: € 17,50.

Czeslaw Milosz – Theologisch traktaat

Deze gedichtencyclus uit 2001 van de Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz (1911-2004) verschijnt hier in de geheel nieuwe vertaling van Karol Lesman. De vertaling is gebaseerd op de laatste tekstversie die tijdens het leven van de dichter is verschenen. De inleiding is van Willem-Jan Otten, die schrijft: ‘Het is een even wijsgerige als dichterlijke apologie van zijn geloof, in weerwil van de zwaartekracht’. Prijs: € 17,50.

Louis Ferron – Achter het front: verspreide gedichten

Ferron debuteerde als dichter in Maatstaf in mei 1962 met de uit twaalf gedichten bestaande reeks ‘Kleine krijgskunde’. Als we mogen geloven wat hij in zijn autobiografische roman Een aap in de wolken opmerkt over zijn dichterlijk debuut, dan had hij er geen al te hoge dunk van. Hij publiceerde drie dichtbundels in bijna een kwart eeuw – het getuigt niet echt van een gedreven dichterschap. Niet verwonderlijk dan ook, dat de dichter Ferron in de schaduw is blijven staan van de romanschrijver, maar het is de vraag in hoeverre dat recht doet aan zijn schrijverschap, al was het slechts omdat hij altijd is blijven dichten, zelfs tot vlak voor zijn overlijden in 2005. De samensteller heeft ernaar gestreefd alle verspreid gepubliceerde gedichten van Louis Ferron bijeen te brengen. P.F. Thomése schreef niet alleen het voorwoord, maar bedacht tevens de ferroneske titel Achter het front. Prijs: € 17,50.

Rob van de Schoor – Ook op de hoeken der straten: negentiende-eeuwse literaire journalistiek

‘Literatuur op sandalen’: zo noemde Damas (Frederik van Hogendorp) zijn ‘Haagsche Omtrekken’, de prozastukjes in losse trant die hij schreef voor twee dagbladen, Het Vaderland en het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage. Feuilletons, waarin de actualiteit op humoristische toon werd becommentarieerd en die de lezer aanspoorden tot nadenken, werden ook geschreven door de querulant J.A. de Bergh, die de Haagse gezagsdragers het leven zuur maakte met zijn ‘Haagsche Penkrassen’. Hij ontleende de stof voor zijn columns aan het leven op straat: op de hoek der straten neemt men immers zeer belangrijke levensverschijnselen waar, zoals Carel Vosmaer (als Flanor) optekende in de ‘Vlugmaren’, die hij schreef voor het weekblad De Nederlandsche Spectator. In dit boek zijn een aantal feuilletons van deze negentiende-eeuwse columnisten verzameld, ingeleid en van commentaar voorzien. Feuilletons die de lezer soms prikkelden tot tegenspraak en soms ook voor ons herkenbare onderwerpen behandelen. Prijs: € 20.

Georg Trakl – Gedichten

In deze tweetalige uitgave zijn twee bundels samengevoegd: Het laatste goud van vervallen sterren en O de ontbladerde beuken en de zwarte sneeuw, al met al ruim 130 gedichten. Nadat de eerstgenoemde bundel in 1998 was verschenen, vatte Jan U. Terpstra het plan op een tweede bundel met Trakl-vertalingen uit te geven. O de ontbladerde beuken en de zwarte sneeuw voltooide hij in 2004 maar hij slaagde er niet een uitgever te vinden. In 2019 zocht zijn zoon Peter Terpstra contact met uitgeverij Flanor, hetgeen resulteerde in deze uitgave. Het boek is voorzien van een inleiding geschreven door C.O. Jellema. De vertaler schreef bij beide bundels een nawoord. Ook de biografische schets van Trakl en een beknopte bibliografie zijn van zijn hand. Prijs: € 20.

Dr. J.J.C. Dee – Heel het humanum: inleiding in het werk van Herman Verbeek

Het werk van priester, politicus en publicist Herman Verbeek (1936-2013), onlosmakelijk verbonden met zijn veelbewogen leven, vraagt om blijvende aandacht wegens de nog steeds actuele thema’s die hij aan de orde stelde: zorg voor de aarde, ecologische bewustwording, klimaatproblematiek, economische wanverhoudingen en armoede en onrecht in de wereld. In ruim tweeduizend liedteksten, ‘Zangen’, gaf hij stem aan zijn spiritualiteit en aan zijn maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid. In dit boek worden de ‘Zangen’ van Verbeek tezamen met zijn overige werk thematisch gerangschikt en in een samenhangend verhaal vervat. Prijs: € 25.

J. Heymans – Geest en stof: over Willem Brakman

Willem Brakman (1922-2008) was een schrijver die graag over zijn eigen werk sprak. Bij tijd en wijle nodigde hij de essayist J. Heymans uit om van gedachten te wisselen over literatuur en filosofie. Onder de titel Geest en stof heeft Heymans alle gesprekken bijeengebracht die hij in de loop der jaren met Brakman heeft gevoerd. Ook bevat deze uitgave drie andere stukken: een essay over Brakmans novelle ‘Een voortreffelijke ridder’, een gesprek met Brakmans redacteur Jan Kuijper en een autobiografisch essay over Brakman. Prijs: € 19,50.

Jan Paul Hinrichs – Europese nacht: negen Russische dichters

Europese nacht bevat gedichten van negen Russische dichters die na de revolutie van 1917 en vlak na de Tweede Wereldoorlog in het buitenland terechtkwamen: Nobelprijswinnaar Ivan Boenin, de klassiek dichtende Vladislav Chodasevitsj, de existentialist avant-la-lettre Georgi Ivanov, de hippieachtige Boris Poplavski, de Joodse dichter Dovid Knoet, de auteurs van intieme gedichten Anatoli Steiger en Valeri Perelesjin, de dichter van stadslandschappen Ivan Jelagin en de experimentele natuurdichter Nikolaj Morsjen. Hun werk was, op dat van Boenin na, tijdens de Koude Oorlog alleen in emigrantenuitgaven in kleine oplage beschikbaar. Inmiddels is van allen in Rusland een verzameld werk verschenen. Het voorwoord van vertaler Jan Paul Hinrichs schetst het werk van de negen dichters en het ontstaan van deze bundel tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de ontwikkelingen die sindsdien plaatsvonden. Prijs: € 19,50.

Alle eerdere uitgaven van Uitgeverij Flanor kunt u vinden in onze Flanorreeks of in het Algemeen Fonds


© Uitgeverij Flanor 2010